Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

huntrees94
- Miłość? - Od kiedy pierwszy raz go zobaczyłam. - A ta prawdziwa? - Kiedy przestałam wciągać przy  nim brzuch.
#TalkAboutMe
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe
huntrees94
9797 9a75
Reposted fromloverdose loverdose viaOnlyPurple OnlyPurple
huntrees94
huntrees94
2342 1efb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
2508 cbae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
2573 1b87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
7546 6866
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
huntrees94
Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.
— Helen Keller
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe
huntrees94
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaTalkAboutMe TalkAboutMe
huntrees94

"Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą."

— ~ J. Twardowski
huntrees94
huntrees94
2586 774d 500
Green Creatures - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu viaOnlyGreen OnlyGreen
huntrees94
huntrees94
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaHanJiMun HanJiMun
huntrees94
2009 270e 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaHanJiMun HanJiMun
6893 4d52
Reposted fromamatore amatore viaHanJiMun HanJiMun
huntrees94
5711 3f9a
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaHanJiMun HanJiMun
2612 56b0
Reposted frommaking-love making-love viaHanJiMun HanJiMun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl